Các quy tắc gửi mail lên nnb@

1. Về nội dung:

Các mail gửi lên nnb@ cần mang thông tin về học tập, cuộc sồng ở Pháp.

* Thông tin học tập Thông tin các trường, học bổng,...
* Thông tin về cuộc sống: nhà cửa, việc làm, y tế, đi lại,… Những tin quảng cáo hoặc liên quan đến mua bán nói chung sẽ được tồng hợp để đưa lên web. Thông tin nhà cửa sẽ được tồng hợp để đưa lên web và mailist

Chú ý: Các quảng cáo về mua bán không hợp lệ sẽ không được chấp nhận.

Các bạn lưu ý: Khi bạn trả lời một thư được gửi đến mailist nnb@, thư của bạn sẽ được gửi đến nnb@yahoogroups.com, chứ không phải đến người gửi thư. Vì vậy nếu bạn trả lời thư mà thông tin trong câu trả lời không có lien quan đến thành viên khác, vui lòng gửi riêng đến người hỏi.

2. Về hình thức:

* Các bạn chú ý cách viết mail nghiêm túc, không viết dưới hình thức "chat".
* Các mail của nnb@ đều qua kiểm duyệt, những mail phù hợp sẽ được approve.
* Khi thấy 1 thư "Mesage not approve", có thể là thư của bạn không hợp lệ, cũng có thể là câu đó đã được người trực thư trả lời, các bạn hãy đọc kỹ.

Mọi đóng góp về hoạt động của group, các bạn gửi về địa chỉ nnb@yahoogroups.com.